kosice.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Súkromná základná škola na ul. Dneperská v Košiciach

Súkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice, +421 55 674 48 38 - ZŠ, 55 674 36 31 - ŠJ, szsdneperska@gmail.com

Súkromná základná škola Dneperská

Súkromná základná škola na ul. Dneperská v Košiciach

Súkromná základná škola, Dneperská 1, 040 12 Košice, +421 55 674 48 38 - ZŠ, 55 674 36 31 - ŠJ, szsdneperska@gmail.com

Adresa: Dneperská 1, 040 12 Košice
Telefón: +421 55 674 48 38 - ZŠ, 55 674 36 31 - ŠJ
Fax:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail: szsdneperska@gmail.com
Súkromná základná škola Dneperská

Profil Súkromnej základnej školy na Dneperskej ulici:

Výchovu a vzdelávanie žiakov zabezpečuje 47 kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľov. Vo výchovno - vzdelávacom procese využívame učebné osnovy schválené MŠ SR. Škola má učebňu fyziky, chémie, výtvarnej a hudobnej výchovy, 2 učebne informatiky a 2 učebne cudzích jazykov, 2 telocvične, posilňovňu, relaxačnú miestnosť, basketbalové ihrisko. Na základe výberu rodičov vyučujeme od 1. ročníka cudzie jazyky a náboženskú výchovu.

Sme modernou školou so slovenskými tradíciami v európskom priestore s celoslovenskou pôsobnosťou, kde výchova a vzdelávanie prebieha v prostredí, v ktorom kvalita komunikácie vytvára úroveň dobrých medziľudských vzťahov, kde sa dáva dôraz na vyv áženosť, harmonickosť, integritu výchovy osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer, kde sa chápe osobnosť žiaka ako bytosť slobodná, činná, tvorivá a zodpovedná, kde výchovné prostredie nie je chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je prostredím, v ktorom mladý človek dokáže chápať a rozumieť svojmu postaveniu v spoločnosti a svetu prírody, poznáva seba samého.

Sme progresívnou školou, ktorá sa snaží každému žiakovi poskytnúť dobré podmienky pre získanie základných kompetencií vo vzdelávaní. Snažíme sa vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v rozvíjajúcej sa spoločnosti, podporovať zdravý životný štýl, dôsledne realizovať program prevencie proti negatívnym javom a civilizačným chorobám a vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít.

Podporujeme rozvoj kľúčových kompetencií cez zážitkové a projektové vyučovanie a rozvoj digitálnych zručností. Podporujeme spoluprácu školy s rodinou, angažovanosť rodičov.

V ČOM SME INÍ...?

V škole vytvárame príjemné pracovné prostredie a atmosféru plnú dôvery, porozumenia, ktoré zbavuje deti strachu a pochybností o sebe. Pre úspešnú výchovu a vzdelávanie požadujeme úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa. Rodičia môžu kedykoľvek sledovať prácu v triede, či spolupracovať ako dobrovoľníci pri zabezpečovaní aktivít školy. Pre žiakov a rodičov organizujeme tradičné aj príležitostné akcie – oslavy, športové a kultúrne podujatia, vianočné besiedky a karnevaly, školy v prírode, športové podujatia.

Sme škola pre každé dieťa, s modernými vyučovacími metódami a technológiami. Úspešne pripravujeme žiakov na štúdium na všetkých typoch stredných škôl.

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Súkromná základná škola Dneperská

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Košice, Košice - staré mesto, Barca, Baška, Bukovec, Ďurďošík, Hrasovík, Hýlov, Kavečany, Košické Olšany, Malá Ida, Mlynky, Pereš, Rozhanovce, Šaca, Trsťany, Ťahanovce, Valaliky, Veľká Ida
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang